Algemene Voorwaarden

 

 

 1. Definities

 

DIENSTEN

De in de overeenkomst genoemde werkzaamheden of leveranties die door Samenwerkende Theaterspecialisten BV (SaTS), of door haar ingeschakelde derden, voor een opdrachtgever worden uitgevoerd.

 

OPDRACHTGEVER

De contractpartij die SaTS door middel van een overeenkomst opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten.

 

OVEREENKOMST

De door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde schriftelijke omschrijving (opdrachtomschrijving, aanbieding of offerte) tussen SaTS en de opdrachtgever, waarin afspraken staan met betrekking tot het verrichten of leveren van diensten, geldt als overeenkomst.

 

 

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van SaTS, en alle overeenkomsten tussen SaTS en opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op derden die door SaTS bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Deze derden kunnen in hun relatie tot de opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

 

 

 1. Totstandkoming en vormgeving van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst bestaat uit twee onderdelen: de opdrachtomschrijving en de opdrachtbevestiging. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging die bij de opdrachtomschrijving behoort, volgens de daarin genoemde voorwaarden retour heeft gegeven. SaTS verstuurt na ontvangst een bevestiging dat de opdrachtbevestiging in goede staat is ontvangen.

3.2 Wijzigingen van de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

 

 1. Aanbiedingen

4.1 De door SaTS opgestelde aanbiedingen (offertes) zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding expliciet een termijn voor aanvaarding door de opdrachtgever wordt genoemd. Het stellen van een termijn dient met redenen te worden omkleed.

 

4.2 De in de aanbiedingen vermelde tarieven luiden steeds in Euro en zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.

 

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 SaTS, en de eventueel door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden zullen de werkzaamheden, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, verrichten in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen maatschappelijk aanvaarde stand der techniek en wetenschap.

 

5.2 SaTS spant zich er voor in de in de overeenkomst overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie-indicatoren te realiseren. Echter zonder dit resultaat als zodanig te garanderen.

 

5.3 De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt op het kantoor van SaTS te Diemen, of op een werklocatie van de opdrachtgever, zulks ter vrijer keuze van SaTS of zoals expliciet in de overeenkomst is omschreven.

 

5.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is SaTS gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden; dit laat onverlet dat SaTS verantwoordelijk blijft voor de correcte nakoming van de afspraken in de overeenkomst.

 

 

 1. Verplichtingen opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en SaTS in staat te stellen de opgedragen werkzaamheden optimaal te kunnen verrichten. Dit houdt ondermeer in dat medewerkers van de opdrachtgever volgens de overeengekomen tijd beschikbaar zijn, dat desgevraagd faciliteiten/ruimten beschikbaar zijn met passende voorzieningen en dat door de opdrachtgever inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens. De opdrachtgever is gehouden alle redelijke aanwijzingen van SaTS, met betrekking tot de randvoorwaarden voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst, op te volgen.

 

6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en inlichtingen, waarvan SaTS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SaTS worden verstrekt.

 

6.3 Indien de opdrachtgever de verplichtingen genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel niet nakomt, heeft SaTS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

6.4 Indien werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd om redenen die te wijten zijn aan- of die voor risico (dienen te) komen van de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever gehouden de in de overeenkomst afgesproken prijs voor die werkzaamheden volledig te betalen, alsook de eventuele extra kosten te vergoeden die ontstaan omdat deze werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

 

 

 1. Contractsduur

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een project zoals die is omschreven in de opdrachtomschrijving, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.

 

7.2 Een eventueel tussen partijen overeengekomen termijn voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is geen fatale termijn, maar geeft slechts een indicatie voor het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen zijn uitgevoerd. Er kan alleen sprake zijn van een fatale termijn als dit door  SaTS nadrukkelijk in de opdrachtomschrijving of aanbieding is aangegeven, of als hierover tijdens het uitvoeren van de overeenkomst tussen opdrachtgever en SaTS (aanvullende) schriftelijke afspraken worden gemaakt.

 

7.3 Bij een overschrijding van een overeengekomen fatale termijn dient de opdrachtgever SaTS binnen 10 werkdagen schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan SaTS alsnog een redelijke verlenging van ten minste 21 werkdagen van de uitvoeringstermijn wordt toegestaan. De verlenging gaat in vanaf het moment van in gebreke stellen. Indien ook deze verlengde termijn wordt overschreden dan is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst, indien geen levering heeft plaatsgevonden, zonder gerechtelijke tussenkomst direct te ontbinden, zonder dat SaTS in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

7.4 Indien de in 7.3 genoemde overschrijding van de overeengekomen termijn het gevolg is van ernstige ziekte, ongeval, ziekenhuisopname of een dergelijke vergelijkbare situatie, dan geldt na in gebreke stellen een redelijk geachte verlenging van ten minste twee maanden.

 

 

 1. Meerwerk

8.1 SaTS is gerechtigd extra werkzaamheden te verrichten en heeft recht op betaling daarvan, indien na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is die extra werkzaamheden te verrichten.

 

8.2 In geval van nieuwe verplichtingen van SaTS ten gevolge van wetswijzigingen en/of overheidsvoorschriften dienen de meerwerkkosten die hier het gevolg van zijn door de opdrachtgever te worden voldaan.

 

8.3 Indien als gevolg van de in 8.1 en 8.2 bedoelde extra werkzaamheden een eventueel overeengekomen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed, kan dit nimmer leiden tot aansprakelijkheid van SaTS voor daaruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade.

 

 

 1. Vertrouwelijkheid/geheimhouding

Alle contacten met opdrachtgevers en hun medewerkers worden als vertrouwelijk beschouwd. Beide partijen, evenals de door SaTS bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen/derden, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit vanzelfsprekend mag worden verondersteld op basis van de aard van de verstrekte informatie.

 

 

 1. Intellectuele eigendom

10.1 SaTS behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door haar vervaardigde en voortgebrachte stukken -zoals rapporten en adviezen-  voor, tenzij dit nadrukkelijk anders is omschreven in de opdrachtomschrijving.

 

10.2 Alle door SaTS vervaardigde en voortgebrachte stukken zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd – behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SaTS – stukken openbaar te maken of aan derden over te brengen.

 

10.3 SaTS behoudt zich het recht voor de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 1. Opzegging

11.1 Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die niet door voltooiing eindigt, schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

11.2 Indien de opdrachtgever een overeenkomst die door voltooiing eindigt, dan wel voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds opzegt, is opdrachtgever het volledige honorarium aan SaTS verschuldigd.

 

 

 1. Honorarium/tarieven

12.1 Het honorarium van SaTS wordt berekend op basis van de aan de opdracht besteedde uren en kosten.

 

12.2 SaTS hanteert uurtarieven, maar hanteert voor een aantal dienstenpakketten ook vooraf vastgestelde prijzen en kortingen. Deze zijn nauwgezet en eenduidig omschreven op de tarievenlijst.  SaTS heeft het recht jaarlijks per 1 januari de tarieven aan te passen. Een verhoging van de tarieven zal daaraan voorafgaand schriftelijk aan opdrachtgever worden medegedeeld. De actuele tarievenlijst is direct opvraagbaar, en wordt altijd als bijlage van de overeenkomst, voorafgaand aan de opdrachtbevestiging, aan de opdrachtgever verstrekt.

 

12.3 De uurtarieven zijn exclusief 21% BTW, tenzij dit expliciet anders is aangegeven.

 

12.4 De eigen materiaalkosten zijn in beginsel in de tarieven opgenomen en worden niet apart in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn reis- en verblijfskosten, huur van apparatuur en alle andere opdrachtgebonden –niet eigen-  kosten niet in de tarieven inbegrepen en worden deze kosten steeds afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Ook grote aantallen rapporten, syllabi en dergelijke, indien gebruik daarvan in het kader van de opdracht wenselijk blijkt te zijn, zijn niet in het tarief opgenomen.

 


 1. Tarieven, betaling en incassokosten

13.1 Door SaTS verrichte diensten of leveringen worden gefactureerd volgens de afspraken die daarover in de overeenkomst  zijn gemaakt.

 

13.2 Betaling van de factuur voor verrichte diensten of leveringen dient steeds plaats te vinden binnen 20 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van SaTS, onverminderd het eventuele recht van de opdrachtgever op schadevergoeding ter zake. De einddatum deze betalingstermijn wordt op de factuur aangegeven als de vervaldatum.

 

13.3 Indien de opdrachtgever niet voor de vervaldatum betaalt dan is er, direct en zonder enige vorm van in gebreke stellen, sprake van verzuim. De opdrachtgever wordt hierover door middel van het versturen van een betalingsherinnering in kennis gesteld. Als er 10 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald dan heeft SaTS het recht om door het versturen van een aanmaning 15% van het factuurbedrag als opslag voor administratiekosten in rekening te brengen. Als er 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald dan is SaTS gerechtigd om over de gehele termijn vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen. De opdrachtgever wordt over alle hierop volgende invorderingsmaatregelen en bijkomende kosten steeds vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

13.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de opdrachtgever vermeldt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

13.5 De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling steeds verplicht aan SaTS alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150.-

 

 

 1. Annulering

14.1 Bij tijdige schriftelijke annulering zal het overeengekomen honorarium als volgt worden verrekend:

 1. Voor cursussen en trainingen, tot vier weken voor aanvang: opdrachtgever heeft recht op 100% restitutie;
 2. voor cursussen en trainingen, tot twee weken voor aanvang: opdrachtgever heeft recht op 50% restitutie;
 3. voor cursussen en trainingen, tot 48 uur voor aanvang: opdrachtgever heeft recht op 10% restitutie;
 1. projecten, tot één maand voor aanvang van de werkzaamheden: opdrachtgever heeft recht op 100% restitutie, na aftrek van eventueel al gemaakte werkelijke kosten/materialen.

 

14.2 Indien door omstandigheden buiten de schuld van SaTS de geplande werkzaamheden niet kunnen worden verricht, is opdrachtgever evenwel de overeengekomen vergoeding en daaraan verbonden kosten aan SaTS verschuldigd.

 

 

 1. Aansprakelijkheid

15.1 SaTS is aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de overeenkomst in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

 

15.2 De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, over een periode van maximaal de laatste drie maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500.

 

15.3 SaTS zal nimmer aansprakelijkheid zijn voor schade die het gevolg is van:

–     onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever;

–     iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens SaTS, zal opdrachtgever SaTS hiervan vrijwaren.

 

15.4 SaTS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

15.5 SaTS zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op een verzekeringsmaatschappij te verhalen.

 

15.6 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen vier weken na het ontstaan van de schade te zijn ingediend. Indien door aantoonbare buitengewone of uitzonderlijke omstandigheden de termijn tussen het ontstaan en het ontdekken van de schade redelijkerwijs verhindert dat de aanspraak niet binnen vier weken kan worden ingediend, dan zal SaTS hiermee rekening dienen te houden.

 

 

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Op iedere overeenkomst tussen SaTS en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

16.2 Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdend met door SaTS gedane offertes respectievelijk gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam,  behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter.

 

 

Diemen, januari 2014