X

Oplevering hijs- en hef installaties

De volgende werkzaamheden maken hiervan deel uit:

 • Verzorging oplevering, eindinspecties, begeleiden en controleren test- en certificatieprocedures.
 • Verzorging oplevering en begeleiden en controleren testprocedures. Het systeem zal worden opgeleverd volgens de eisen die zijn omschreven in het bestek. De werkzaamheden duren voort tijdens de oplevering en de eerste fase van ingebruikname.
 • Van alle technische informatie die relevant is voor het gebruik van installaties zullen archiefexemplaren op een informatiedrager worden aangeleverd. Na overdracht hiervan komt de verantwoordelijkheid voor het archiveren van de bestanden in handen van de opdrachtgever.  Alle documenten die voor het project worden geleverd zijn na het beëindigen van de overeenkomst eigendom van de opdrachtgever, en zijn vrij van rechten.
 • Bemiddeling bij voorkomende verschillen van inzicht tussen partijen;.

Proces oplevering theatertechnische voorzieningen:

 1. Aanwezigheid van risico inventarisatie waaruit het vereiste veiligheidsniveau blijkt
 2. Borging van het toezicht op het ontwerpproces door een veiligheidskundige
 3. Ontwerpcontrole op dubbele veiligheidssystemen
 4. SaTS pre check manteaus, portaalbrug en stand van zaken trekken
 5. In beproeving / gebruikneming
  1. Keuringen voor het in bedrijf stellen van machines, uitgevoerd door een aangemelde instantie. Dit is een door de overheid aangewezen aangemelde keuringsinstantie (AKI), ook wel genoemd: ‘Notified Body’ (NoBo).  Door het aanmelden van een instantie wordt deze aangewezen als keurder op een of meer categorieën machines zoals vermeld in bijlage IV van de MR. Voor de keuring bij in bedrijf stellen wordt een buitenlandse aangemelde instantie aanvaard
  2. De keuring
  3. Gelijktijdig gebruik vol vermogen, op vollast op volle snelheid, dient voor de keuring  mogelijk te zijn. Voor deze keuring worden alle trekken beladen en getest. Voor het normale gebruik wordt de gelijktijdigheid meestal op maximaal 60% gesteld.
  4. Proces verbaal in gebruik neming
 6. SaTS opname t.b.v. oplevering
  1. Toets aan bestek op volledigheid leveringen
  2. Toets op gevraagde functionaliteit
 7. Controle revisiedocumenten
  1. Overdrachtsdocument
   1. verklaring van overentemming (conformiteitsverklaring)
   2. technische specificaties
   3. afstel- en instelgegevens
   4. gebruikershandleidingen
   5. certificaten (Bewijzen van toepassing SIL3 keur toegepaste componenten
   6. keuringsdocumenten ingebruik name keuring
   7. CE markering per theatertrek
  2. In standhoudingsplan
  3. Garantieverklaring
  4. Constructierapport theatertechnische voorzieningen
 8. Oplevering theatertechnische voorzieningen
  1. Ruim op tijd zullen de aannemers hun werkzaamheden volledig hebben afgerond en voor oplevering hebben gemeld
  2. check bouwplaats door opdrachtgever (weer in oorspronkelijke toestand conform UAV )
  3. procesverbaal van oplevering
  4. vaststellen evt. kortingen i.v.m. overschrijden opleverdatum
  5. lijst verbeter- en herstelpunten
 9. Bedienings- en onderhoudsinstructie
  1. mondelinge toelichting op gebruikershandleiding
  2. mondelinge toelichting op instandhoudingsplan
  3. toetsing van software door gebruikers
 10. Controle restpunten

>> Terug naar onafhankelijk advies