X

Programma van Eisen

De volgende werkzaamheden maken hiervan deel uit:

 • Toetsen van het PvE, de aanbevelingen en plannen op volledigheid en toetsing aan de in Nederland geldende richtlijnen (bouwbesluit, brandveiligheidseisen nader te bepalen nieuwe regelgeving) en voorschriften m.b.t. de arbo eisen. De functionaliteit en de kwaliteit van de voorzieningen binnen de opdracht staan centraal. Maar er is begrip voor de harde limieten die soms door het materiaal, de wet of het budget worden ingegeven.
 • Opstellen van een technisch programma van eisen op basis van de dan vastgestelde functionele eisen. Hierbij behoort de schetsmatige uitwerking van plantekeningen waarop posities, opstellingen e.d. worden vastgelegd. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de bij SaTS uit eerdere contacten met gebruiker bekend geworden voorinformatie. Als fasedocument zal een technisch PvE met kostenraming en toelichtende schetsontwerptekeningen worden overlegd.
 • Uitsplitsen beschikbaar budget over:
  1. Bouwkunde en voorzieningen toneeltechniek;
  2. Elektrotechnische installaties;
  3. Werktuigkundige installaties;
  4. Toneeltechnische installaties.
 • Budget voor de realisatie van voornoemde post d vaststellen. SaTS zal uit naam van de opdrachtgever controleren of het werk binnen budget wordt uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgever zal een begroting worden opgesteld die als basis dient voor de realisatie. Hierbij zal zo nauwkeurig mogelijk worden afgebakend welke kosten geacht worden vanuit dit budget te worden betaald. Afwijkingen zullen zo snel als mogelijk worden gemeld. Er vindt voortdurend overleg plaats over de invulling van de begroting. SaTS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor budgetoverschrijdingen die zonder toestemming van de opdrachtgever door derden worden veroorzaakt. Er is een indicatie gegeven van het budget dat is vastgesteld voor de technische voorzieningen een eerste toetsing hiervan vindt plaats na de vaststelling van het technisch PvE.
 • Indiening ter goedkeuring bij gemeente.
 • Het opstellen van een technische inventarisatie, een programma van eisen en de bewaking van de bijbehorende begrotingen horen tot het takenpakket van SaTS. Het verwerken van gegevens tot specifieke boekhoudkundige informatie behoort nadrukkelijk niet tot de opdracht. Financiële informatie wordt in hoofdonderdelen aangeleverd en van een verantwoording voorzien.

>> Terug naar onafhankelijk advies