X

Technisch ontwerp / bestek

De volgende werkzaamheden maken hiervan deel uit:

  • Het op basis van het Definitief ontwerp en de toetsing van de kostenraming aan het taakstellende budget uitwerken van een technisch ontwerp en bestek waarin uit te voeren werkzaamheden, procedures en alle bijkomende verplichtingen voor de leverancier(s) eenduidig zijn omschreven. Het laten verzorgen van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en definiëren van garantieverplichtingen maken hiervan deel uit. Dit bestek kan worden gebruikt voor prijs en contractvorming middels een meervoudige onderhandse aanbesteding. Als fasedocument zal een bestek met bestektekeningen met kostenraming worden overlegd.
  • Indiening ter goedkeuring bij gemeente.

>> Terug naar onafhankelijk advies