X

RI&E

Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Iedere organisatie is verplicht om een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te stellen. Maar afhankelijk van de grootte en de werkwijze van de organisatie bestaan er meerdere uitvoeringsvormen. De overheid verlangt dat de RI&E specifiek op de eigen organisatie en de eigen werkomstandigheden wordt afgestemd. Het is van belang om voorafgaand aan het uitvoeren van de RI&E te weten welke vorm voor uw organisatie vereist is. Daarna kunt u beginnen met het inventariseren van de risico’s en het plannen van preventiemaatregelen of interventies.

Daarbij dient een eenduidige methode te worden toegepast die past bij de bedrijfscultuur van de organisatie, en die rekening houdt met het beschikbare budget. Deze cursus helpt bij het kiezen van de juiste werk- en uitvoeringsvorm, en leert u om passende preventiemaatregelen te nemen. Tijdens de uitvoeringsfase van de RI&E voor uw bedrijf kunt u nog een half jaar vertrouwen op aanvullende praktijkondersteuning die deze cursus u als extra biedt.

Voor wie?

Werkgevers binnen de entertainmentindustrie die (voor het eerst) een RI&E moeten opstellen. Preventiemedewerkers die tot taak hebben de uitvoering van de RI&E te begeleiden. Veiligheids­medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de preventiemaatregelen. Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) die zelf voor de uitvoering van de RI&E verantwoordelijk zijn.

Leerdoelen

De verschillende onderdelen van de RI&E kunnen benoemen. Weten hoe voor de eigen organisatie een RI&E moet worden vormgegeven (omvang en wijze van toetsing). De deskundigheidseisen voor het kunnen opstellen van de RI&E kennen. De juiste werkwijze voor de inventarisatie kunnen bepalen (enquête, groepsinterview, hiërarchische structuur, onafhankelijkheid waarborgen, volledigheid waarborgen, enz.). Procedures voor het uitvoeren van de inventarisatie kennen en toepassen. Kennis hebben van wettelijk verplichte onderwerpen en de speerpunten van de overheid. De prioriteit van geïnventariseerde risico’s eenduidig kunnen bepalen. Weten welke preventiemaatregelen en interventies toe te passen. De arbeidshygiënische strategie kunnen toepassen. Restrisico’s kunnen bepalen. Kunnen bepalen welke Persoonlijke Beschermings­middelen (PBM) moeten worden ingezet, en welke geschikt zijn voor de eigen werkzaamheden. Een plan van aanpak kunnen opstellen volgens de wettelijke eisen. Werkprocedures voor Persoonlijk Medisch Onderzoek (PMO) kunnen opstellen. Het uitvoeren van de preventiemaatregelen kunnen begeleiden. De wettelijk voorgeschreven uitvoeringstermijnen kennen.

Resultaat

De deelnemer kan voor de eigen organisatie de wettelijk verplichte RI&E opstellen, of met kennis van zaken ondersteuning bieden. Kan met zelfvertrouwen de eigen organisatie adviseren over te nemen preventiemaatregelen. Kan alle specifieke risicowerkzaamheden binnen de sector podiumkunsten benoemen (hijsen boven personen, werken onder tijdsdruk, meerdere werkgevers op één werkvloer, werken op hoogte, enzovoort). Weet methodes voor het eenduidig vaststellen van de prioriteit toe te passen, en kan speerpunten van de overheid in de actuele RI&E verwerken.

Praktische info

Deelnemers hebben voorafgaand aan deze cursus al kennis opgedaan over de wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan de uitvoering van de RI&E. Bijvoorbeeld door het volgen van de cursus Preventiemedewerker. De cursus RI&E heeft tot doel om individuele begeleiding te bieden bij het opstellen van de RI&E. Elke cursist stelt een werkplan op voor het uitvoeren van de eigen RI&E. De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 6 deelnemers. Na afloop kan nog gedurende zes maanden gebruik worden gemaakt van een persoonlijk coaching traject, waarbij de deelnemer geholpen wordt met het oplossen van vraagstukken die zich voordoen tijdens het uitvoeren van de RI&E. De startdatum voor dit coaching traject bepaalt u zelf, en mag nog tot zes maanden na afloop van de cursus gekozen worden.

Teach the teacher

Tijdens deze cursus leert u hoe u de verplichte Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) voor uw organisatie kunt uitvoeren. Na afloop van deze cursus heeft u alle kennis in huis om de RI&E uit te kunnen voeren. Aan deze cursus is een (optioneel) coachingstraject van zes maanden gekoppeld.
Na 6 dagdelen cursus wordt iedere deelnemer individueel nog 6 maanden begeleid door een door SaTS aangestelde coach. Na afloop van dit coaching programma beheerst de deelnemer de stof niet alleen, hij is ook in staat om dit over te dragen op collega’s.

Voor wie

Het cursus en coachingprogramma RI&E is zeer praktisch ingericht en is bedoeld voor personen die daadwerkelijk de RI&E binnen een bedrijf uit gaan voeren.

Benodigde vooropleiding

MBO werk- en/of denkniveau.

Teach the teacher

Iedere (geslaagde) deelnemer ontvangt een bewijs van deelname.

Kosten

Prijs individuele cursist 456,00.

Deze cursus kan individueel worden gevolgd, of als in company training.

Duur en locatie

Deze cursus beslaat 4 dagdelen. met aansluitend 6 maanden begeleiding door een SaTS coach.

Inschrijven, data en locatie

Gegevens cursist

Training

Cursusdatum:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

Geboortedatum

Geboorteplaats

Gegevens facturatie

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Email

BTW