X

Wat is VCE?

Veiligheidscertificaat Entertainment

VCE is een op het vakgebied afgestemd persoonsgebonden bewijs dat er voldoende kennis aanwezig is om veilig te kunnen werken in de entertainmentsector. Vanuit de markt wordt een duidelijke behoefte aan scholing op het gebied van basisveiligheid gesignaleerd. Bedrijven verwachten meer en meer dat het personeel beschikt over elementaire kennis over veiligheidsaspecten. Net als in andere sectoren, zoals de bouw en de industrie, beseffen werkgevers dat veiligheid voor een groot deel bestaat uit communicatie. Daarom is het van belang dat iedereen op de werkvloer dezelfde taal spreekt en dezelfde uitgangspunten hanteert.

Door de introductie van het Veiligheidscertificaat Entertainment (VCE) is het mogelijk geworden om kwalificaties en toetsmethoden centraal vanuit de branche aan te sturen en te controleren. Door het opstellen van richtlijnen wordt willekeur voorkomen. Het biedt de garantie dat vooraf exact bekend is welke kennis verworven dient te worden, en hoe er getoetst dient te worden. Daarmee wordt de deur geopend naar een markt waarin meerdere aanbieders gelijkwaardig onderwijs kunnen aanbieden.

Toezicht en toetsing VCE

De controle op inhoud en toetsing zal plaatsvinden door twee commissies. De examencommissie staat onder leiding van certificeringsinstelling Certium en zal zich voornamelijk bezighouden met het opstellen van examenvragen en het bewaken van het toetsingsproces. Voor de inhoudelijke aspecten is een onderwijscommissie in het leven geroepen. De leden van beide commissies worden voornamelijk aangesteld op basis van hun ervaring en kennis vanuit de sector. De coördinatie van de commissies zal plaatsvinden door een college van deskundigen. In dit college nemen branchevertegenwoordigers en belangrijke werkgevers de verantwoordelijkheid voor de algemene voorwaarden van het veiligheidscertificaat.

Inhoud VCE

De inhoud is vanzelfsprekend gericht op veiligheidsaspecten die van belang zijn binnen de sector entertainment. Onderwerpen zijn zo gekozen dat ze direct aansluiten bij de dagelijkse praktijk, en herkenbaar zijn voor een ieder die op- en rond het podium werkzaam is. Alle veiligheidsaspecten die van belang zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van een evenement komen aan bod. Leidraad voor het onderwijs dat SaTS  aanbiedtis het proces van idee tot realisatie.